Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving
Interim- en projectondersteuning voor overheden op het gebied van fysieke leefomgeving

Veelzijdige en Integrale dienstverlening van InterConcept

InterConcept is actief op de terreinen Bouw, Milieu, Ruimtelijke Ordening en Juridische ondersteuning. Met onze specialisten ondersteunen en adviseren we dagelijks overheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en juridische aspecten die hier bij horen. Dat kan op interim- of op projectbasis. Hier vindt u een overzicht van wat wij onze opdrachtgevers kunnen bieden.

Interconcept-Content-Inspectie

(NIEUW) HUISbesteding: efficiënt uitbesteden van vergunningverlening

Gemeenten staan voor veel uitdagingen. Zoals de nieuwe Omgevingswet en de Wet Private Kwaliteitsborging die onder andere van invloed zijn op de afdeling vergunningverlening. Dat geeft extra druk op de capaciteit van een afdeling. InterConcept helpt gemeenten bij de voorbereiding op deze transitie. Gemeenten kunnen met ‘HUISbesteding’ namelijk hun werkvoorraad slim en kostenefficiënt uitbesteden.

Unieke werkwijze
Wij hebben een unieke en efficiënte werkwijze ontwikkeld die gemeenten ontzorgt. Gemeenten laten InterConcept tegen een vast tarief en afgesproken doorlooptijd de vergunningsaanvragen afhandelen. De werkzaamheden zullen voor een groot gedeelte bij InterConcept plaatsvinden. Dat betekent in de praktijk dat deze werkzaamheden niet onderbroken worden door de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. HUISbesteding wordt bij een sterk groeiend aantal gemeenten met veel succes toegepast.

Interconcept-Content-Rotterdam

Bestemmingsplannen

De afgelopen jaren hebben wij meerdere bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen opgesteld. Het ging hierbij om zowel kleine, als grotere projecten en alles daar tussenin. Uiteraard voldoen onze bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen aan de ruimtelijke standaarden (o.a. IMRO 2012, SVBP 2012). Indien uw organisatie beschikt over een handboek met standaardregels, dan volgen wij deze leidraad. Beschikt u niet over standaardregels, of wilt u toe naar een andere wijze van bestemmen, dan kunnen wij hiervoor in overleg een methode aandragen. Vooral de tendens om flexibeler te gaan bestemmen past niet altijd in de geldende standaardregels. Desgewenst zorgen wij er ook voor dat onderzoeken, zoals een bodemonderzoek, een ‘quick scan flora en fauna’ of akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Initiatiefnemer
De afgelopen jaren is de initiatiefnemer steeds vaker zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing of een bestemmingsplan. Deze plannen voldoen uiteraard aan de hiervoor genoemde ruimtelijke standaarden. Daarnaast stemmen wij zowel met de initiatiefnemer als met de betreffende gemeente af wat de opzet en randvoorwaarden zijn voor het op te stellen plan. Daarbij kijken we naar welke onderzoeken er eventueel nog uitgevoerd moeten worden.

Interconcept-Content-Millieu

Milieu

Vergunningverleners Milieu, meldingen Activiteitenbesluit (agrarisch, industrieel asbest)
Vergunningverleners zijn verantwoordelijk voor het toetsen, beoordelen en opstellen van beschikkingen en adviezen van aanvragen en meldingen van industriële of agrarische bedrijven. Ze staan garant voor kwalitatief goede en tijdige afhandeling van aanvragen voor vergunningen, ontheffingen en meldingen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Toezichthouders Milieu ( agrarisch, industrieel en asbest)
Toezichthouders bezoeken pro actief bedrijven namens de overheid en controleren op de naleving van de relevante wetgeving. De aard, grootte en complexiteit van de te controleren bedrijven is afhankelijk van jouw kennis en ervaring.
 
Opstellen meerjarenprogramma’s , uitvoeringsprogramma’s en duurzaamheidbeleid etc.
Beleidsmedewerkers milieu ontwikkelen beleid en adviseren management en bestuur op het terrein van milieu. Ze zijn verantwoordelijk voor onder andere het opstellen, afstemmen en implementeren van beleid. De beleidsmedewerkers vertegenwoordigen de opdrachtgever in interne- en externe overleggen en zijn inhoudelijk 'vraagbaak' voor collega's

Interconcept-Content-bouwplaats

Bouwkundige dienstverlening

Casemanagers of Bouwplantoetsers (WABO aanvragen)
Onze casemanagers zijn het aanspreekpunt op het gebied van de Wabo. Ze geven voorlichting aan klanten over zaken als vergunningsvrij bouwen. Ze beoordelen en coördineren de aangevraagde omgevingsvergunningen (bouw), sloopvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken en zorgt voor de afhandeling daarvan. Ze toetsen de aanvragen aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Dat houdt ook de zorg in voor eventuele afwijkingsprocedures en advies aan het college. Casemanagers voeren ook overleg met bewoners, bedrijven, instellingen en architecten over de voorgestelde plannen.

Toezichthouders Bouw (constructies, bouwbesluit, brandveiligheid)
Onze toezichthouders voeren zelfstandig toezicht uit op het gebied van bouwen, gebruik en RO taken. Ze onderzoeken klachten of meldingen en werken mee aan een oplossing. Het verzorgen van mondelinge en schriftelijke correspondentie met bewoners en ondernemers. Bij geconstateerde overtredingen stellen ze aanwijzingen of een handhavingstraject op. Het opstellen van constateringsrapporten en het regisseren van de bevindingen gebeurt op een adequate wijze.
Dat geldt ook voor de vervolgstappen (bijv. opleggen bouwstop) als controle en corrigerend optreden niet tot het gewenste resultaat leidt. Onze toezichthouders geven uitvoering aan projecten op het gebied van bouwregelgeving en hebben oog- en oor voor de taken van overige (handhavings)partners.

Handhavers Bouw (brandveiligheid, constructies bouwbesluit etc.)
Handhavers bouw adviseren op het terrein van juridische vraagstukken, het behandelen van binnengekomen bezwaar/ beroepsprocedures en handhavingsverzoeken. Ze behandelen en begeleiden handhavingsprocedures; stellen van beschikkingen ten aanzien van handhavingszaken op doen aanschrijvingen in het kader van bouw, RO en milieu. Handhavers geven gevraagd en ongevraagd advies bij vraagstukken met een juridisch karakter inzake Wabo-brede handhavingszaken en vertegenwoordigen de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures.

Interconcept-Content-Dordrecht

Juridische dienstverlening

Administratief juridisch medewerker
De administratief juridisch medewerker maakt deel uit van een juridisch team en houdt zich bezig met het administratief ondersteunen op diverse juridische vakgebieden. Zoals het toetsen en opstellen van overeenkomsten, het afhandelen van aansprakelijkheidszaken, het zorgen voor de administratieve en juridische voorbereiding, verwerking en nabewerking van zaken. Onze medewerkers zijn natuurlijk ook een juridische vraagbaak.

Jurist handhaving
Onze juristen Handhaving verzorgen het juridische handhavingsproces voor de afdeling Toezicht & Handhaving. Ze verzorgen het juridische handhavingproces, het opstellen van waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, lasten onder bestuursdwang en lasten onder dwangsom. Ze zijn ervaren in de behandeling van zienswijzen en het opstallen van verweerschriften in bezwaarprocedures. En last but not least in het vertegenwoordigen van de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Jurist RO
Juristen Ruimtelijke Ordening ontwikkelen beleid met betrekking tot alle relevante aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ze adviseren over het toepassen en uitvoeren van diverse wetten. Dit betekent onder andere het uitvoeren van werkzaamheden in handhavingzaken (aanschrijvingen), het behandelen van (complexe) afwijkingsprocedures, maar ook het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
Naast de meer juridische werkzaamheden kunnen ook het coördineren van bestemmingsplannen en opstellen van beleidsnotities op het gebied van ruimtelijke ordening tot het takenpakket behoren

Jurist bezwaar en beroep
Onze juristen behandelen bezwaar- en beroepschriften op het gebied van de APV, Drank en Horeca, Omgevingsrecht en Openbare Ruimte. Ze bereiden hoorzittingen voor, stellen  adviezen en beslissingen over bezwaarschriften op en dragen zorg voor de besluitvorming door het bevoegde bestuursorgaan. Daarnaast regelen ze alle overige voorkomende werkzaamheden in het kader van de behandeling van bezwaarschriften, het procederen in (hoger)beroep en voorlopige voorzieningen, waaronder het opstellen van verweerschriften, pleitnota’s en het vertegenwoordigen van de gemeente bij de bestuursrechter.

Algemeen/bestuurlijke juristen Algemeen juridische zaken (=APV)
Onze juridisch adviseurs APV en Bijzondere wetten brengen juridisch advies uit in het kader van APV, bijzondere wetten, Drank en Horecawet, Wet op kansspelen, Wegenverkeerswet en de Winkeltijdenwet. Ze adviseren over aanvragen voor bijvoorbeeld evenementen-vergunningen, exploitatievergunningen en collectevergunningen. Ze zijn verantwoordelijk voor de juridische handhaving binnen deze gebieden.

Interconcept-Content-Zonnepaneel

Ruimtelijke Ordening

Planologen, opstellen Ruimtelijke onderbouwing, maken bestemmingsplannen, toetsen aanvragen aan bestemmingsplannen
Onze planologen zijn verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke en strategische advisering over ruimtelijke ordening plannen. Ze begeleiden bestemmingsplanprocessen, waaronder het opstellen van toelichtingen en regels voor de desbetreffende bestemmingsplannen. Het beantwoorden van inspraak- en overlegreacties en het voeren en/of begeleiden van juridische procedures namens de gemeente bij rechtbank en Raad van State is hun dagelijks werk.

Beleidsmedewerker RO, opstellen beleid inzake lokale ontwikkelingen
Als Beleidsmedewerker RO ligt het accent van de functie op het adviseren over en het begeleiden van planologische onderzoeken. Ze adviseren in ruimtelijke projecten en voeren overleg met de wettelijke overlegpartners. Daarnaast leiden ze bestemmingsplanprocessen, waaronder het opstellen van toelichtingen en regels van bestemmingsplannen. Ze vertalen daarbij het ruimtelijk beleid en regelgeving in bestemmingsplannen, adviezen en bestuurlijke besluitvorming.